Wpisz swój e-mail aby otrzymać PREZENT

Zębowa Wróżka

Zębowa Wróżka

Zębowa Wróżka. Zapewne już sły­sze­li­ście o tym zwy­czaju: w wie­czór, gdy dziecku wypad­nie mle­czak, wyszo­ro­wany ząbek wkłada się do pudełka i pod poduszkę. W nocy przy­cho­dzi Zębowa Wrożka, która wymie­nia ząbek na drobny upo­mi­nek lub monetę. Jest to zwy­czaj przy­wle­czony z Zachodu i do każ­dego rodzica należy decy­zja, czy w jego domu Zębowa Wróżka będzie gościć od czasu do czasu.
W naszym zna­la­zła wycze­ku­jącą szczer­batą dziew­czynkę, którą już dwa razy obda­ro­wała pie­niąż­kiem. W dodatku nasza Zębowa Wróżka jest bar­dzo dobrze zor­ga­ni­zo­wana i zosta­wia także Cer­ty­fi­kat, w któ­rym szcze­gó­łowo opi­suje który ząb wypadł, w jaki spo­sób to się stało oraz stan, w jakim dziecko zosta­wiło jej ząbek. Taka Wróżka-​​Urzędniczka :)

Mnie zwy­czaj ten się podoba, spra­wia, że utrata zęba nie jest tak przy­kra, a wręcz prze­ciw­nie. Jest to pewne rado­sne ocze­ki­wa­nie. I choć utrata zęba to zawsze dla dziecka pewna trauma, zwłasz­cza na początku, Zębowa Wróżka potrafi odwró­cić uwagę od bra­ków w uzę­bie­niu. Cza­sem nawet ją osło­dzić. A skoro przy­cho­dzi do nas i Miko­łaj, i Zając, to także Zębowa Wróżka znaj­dzie w tym baj­ko­wym świe­cie swoje miejsce.

Zębowa Wróżka daje Ci swój Cer­ty­fi­kat do wydrukowania!

Wszyst­kie Mamy, któ­rym podoba się ten pomysł zapra­szam do ścią­gnię­cia Cer­ty­fi­katu Zębo­wej Wróżki w for­ma­cie zeszy­to­wym A5. Jest to dobra oka­zja, aby śledzić pro­ces wypa­da­nia zębów, może uła­twić zacho­wa­nie wspo­mnień zwią­za­nych z wymianą uzę­bie­nia i cie­ka­wych rodzin­nych histo­rii z tym zwią­za­nych. Na jed­nej stro­nie A4 znaj­dują się 2 cer­ty­fi­katy, wer­sja liliowa dla dziew­czy­nek, nie­bie­ska dla chłop­ców. Pro­po­nuję wydru­ko­wać na sztyw­niej­szym papie­rze, np. typu wizytówkowego.

Uwaga! Pre­zenty! Do ścią­gnię­cia Cer­ty­fi­kat Zębo­wej Wróżki w for­ma­cie pdf, gotowy do wydruku!
Ścią­ga­jąc któ­ryś z poniż­szych doku­men­tów zga­dzasz się na poniż­sze warunki:

  • Doku­menty są tylko do użytku oso­bi­stego, nie zga­dzamy się na roz­po­wrzech­nia­nie ich bez naszej zgody pod żadną postacią
  • Wydru­ko­wany Cer­ty­fi­kat Zębo­wej Wróżki możesz dać komuś w pre­zen­cie (nie sprzedać)
  • Jeśli chcesz, aby ktoś inny wydru­ko­wał sobie nasz Cer­ty­fi­kat, nie wysy­łaj mu pliku, tylko wyślij mu link na naszą stronę!

Dzię­ku­jemy za doce­nie­nie naszej pracy :)

Zębowa Wróżka Certyfikat dziewczynki

ściągnij tutaj

Zębowa Wróżka Certyfikat chłopcy

ściągnij tutaj

Znasz Mamę, która chcia­łaby wydru­ko­wać taki Cer­ty­fi­kat w imie­niu Zębo­wej Wróżki dla swo­jego dziecka? Wyślij jej link do tego postu lub sko­rzy­staj z poniż­szych przy­ci­sków, aby ten post polu­bić na Face­bo­oku, podzie­lić się na Twit­te­rze czy przy­piąć na Pintereście!

Studio KreARTywne Ariadna podpis

2 Responses to Zębowa Wróżka

  1. Linka pisze:

    Świetny pomysł na wyróż­nie­nie cer­ty­fi­ka­tem:)! Nie zna­łam Zębuszki, ale na pewno zapo­znam ją z Zosinką:)

Zostaw komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wiosenna kolorowanka do wydrukowania

Czy Wasze dzieci też wciąż pytają, kiedy wreszcie będzie wiosna? Jeśli tak, to możliwe, że wiosenna kolorowanka do wydrukowania trochę...

Zamknij